Saturday, February 24, 2018

 Xodo PDF Reader & Editor  APK Download

Xodo PDF Reader & Editor APK

93 from - 111.566 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Xodo PDF Reader & Editor
Author: Xodo Technologies Inc.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 20 februarie 2018


Download Xodo PDF Reader & Editor APK from Xodo Technologies Inc. last update 20 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]xodo.com Politica de confidențialitate 838 West Hastings Street, 5th floor Vancouver, BC, V6C 0A6 Canada

Xodo PDF Reader & Editor Xodo is an all-in-one PDF reader and PDF annotator/editor. With Xodo, you can read, annotate, sign, and share PDFs and fill in PDF forms, plus sync with Google Drive, Dropbox and OneDrive.

• Fastest PDF viewing engine and smooth navigation
• Write directly on a PDF, highlight and underline text, and more
• Auto-sync your PDF edits with Dropbox, Google Drive and OneDrive
• Open MS Office Word, PowerPoint, and Excel files for reading and annotating, and save as PDF
• Annotate PDFs with others in real time
• Fill PDF forms and sign documents
• Take notes on blank PDFs
• Powerful file organizer
• Complete PDF support and compatible with Adobe Acrobat® and other PDF viewers supporting standard PDF annotations
• Optimized for tablets and phones, Xodo is full-featured and a pleasure to use
• Integrated with our in-browser Chrome app: http://goo.gl/IVsRl0

HIGHLIGHTS:

PDF Reader

• Bookmark PDF pages for future reference
• Night Mode for comfortable PDF reading in dark environments
• Tabs allow you to quickly work across multiple PDF documents
• Crop pages to fit content precisely on small screens
• Reflow reading mode shows the PDF text at a size of your choosing
• A PDF table of contents allows you to jump chapters and sections
• Printing on KitKat and Lollipop
• Full screen mode on KitKat and higher
• Enjoy continuous vertical scrolling while viewing in single page, two pages, and cover page modes
• Support for Samsung Multi Window
• Full text search with navigable, detailed list of search results, page rotation, high levels of zoom, and more

PDF Annotator and Editor

• Draw and type directly on PDFs
• Highlight, underline and strikeout text
• Add arrows, circles, lines and more
• See all annotations at a glance with the annotation summary, and just tap one to navigate to it
• Scroll and turn pages by using two fingers while you annotate
• Merge and split PDFs; rotate pages
• Optimized for SPen and other select styluses
• Thumbnail browser for deleting pages, changing page order, and inserting blank pages

Sign & Fill PDF Forms

• Fill out, save, and send PDF forms
• Sign a document by hand, and save your signature for later reuse

Convert & Create

• Use your camera to scan a page, or open an existing image to create a new PDF (tif, jpeg, gif, png)
• Create new blank PDFs and use Xodo to take notes

Dropbox & Google Drive Sync

• Auto-sync annotations back to Dropbox or Google Drive
• For Dropbox, data use is minimized by uploading only the changes you make, not the whole document

File Manager

• Rename, copy, move, or delete docs and folders with Xodo’s built-in file manager
• Recent files can be quickly accessed, and will automatically open to the last page visited
• Grid view shows thumbnail previews of PDFs and easy access to file details

Annotate PDFs with others

• Add your PDF to Xodo Connect and invite people to view and annotate online in real time
• No downloads or signups required

Available Languages:
English, Chinese, Italian, Polish

Make Xodo Better:

Have an idea to make Xodo even better? We'd love to hear it! Please add your idea and vote on other ones here: http://goo.gl/mE8lrv. Community interest plays a big part in how we prioritize upcoming features, so let us know what's important to you.

BETA PROGRAM

Want to try out the latest features, and help iron out any problems before the update goes mainstream? Then join the Xodo beta program: https://play.google.com/apps/testing/com.xodo.pdf.readerXodo | Transforming how the world works with PDFs | [@]XodoPDF | http://www.xodo.com | http://www.xodo.com/legal

Xodo is powered by PDFTron | http://pdftron.com Xodo este un all-in-one cititor de PDF și PDF adnotator / editor. Cu Xodo, puteți citi, adnota, semn, și partaja fișiere PDF și completați formulare PDF, plus sincronizarea cu Google Drive, Dropbox și OneDrive.

• Cel mai rapid motor de vizualizare PDF și navigare ușoară
• Scrieti direct pe un PDF, evidențiați și sublinia textul și altele
• Sincronizare automată PDF editări cu Dropbox, Google Drive și OneDrive
• Deschideți fișierele MS Office Word, PowerPoint și Excel pentru citirea și adnotarea și salvați ca PDF
• Adnotați PDF-uri cu alte persoane în timp real
• Completați formulare PDF și documente semn
• insemnarile pe PDF-uri goale
• organizator fișier puternic
• suport PDF Complete și compatibil cu Adobe Acrobat și alți participanți PDF susținerea adnotări standard de PDF
• Optimizat pentru tablete și telefoane, Xodo este plin-featured și o plăcere de a utiliza
• integrat cu în browserul Chrome aplicația noastră: http://goo.gl/IVsRl0

REPERE:

PDF Reader

• Pagini PDF Bookmark pentru referințe viitoare
• Modul de noapte pentru lectură confortabilă PDF în medii întunecate
• Tab-uri vă permit să lucreze rapid în mai multe documente PDF
• Pagini Decupați pentru a se potrivi conținutul exact pe ecrane mici
• Modul de citire reflow prezinta textul PDF la o dimensiune aleasă de dvs.
• Un tabel PDF a conținutului vă permite să sari capitole și secțiuni
• Imprimarea pe KitKat și Lollipop
• Modul ecran complet pe KitKat și mai mare
• Bucurați-vă de defilare verticală continuă, în timp ce vizualizați în o singură pagină, două pagini, și acoperă modurile de pagină
• Suport pentru Samsung Multi Window
• Căutare text complet cu navigabil listă, detaliată a rezultatelor căutării, pagina de rotație, un nivel ridicat de zoom, și mai mult

PDF Annotator și Editor

• Desenați și tipul direct pe PDF-uri
• Evidențiați, subliniere și text ratari
• Adăugați săgeți, cercuri, linii și mai mult
• Vezi toate adnotările dintr-o privire cu rezumatul adnotare, și pur și simplu atingeți unul pentru a naviga la ea
• Derulați și rotiți pagini utilizând două degete în timp ce adnota
• PDF-uri îmbinată și părți; roti pagini
• Optimizat pentru Spen și alte Stile selectați
• browser miniatură pentru ștergerea paginilor, schimbarea ordinii paginilor, și inserarea de pagini goale

Sign & completați formulare PDF

• Completați, salvați și trimite formulare PDF
• Conectați un document de mână, și de a salva o semnătură pentru reutilizare ulterioară

Convert & Creare

• Utilizați camera foto pentru a scana o pagină, sau deschide o imagine existentă pentru a crea un nou PDF (tif, jpeg, gif, png)
• Crearea de noi PDF-uri goale și de a folosi Xodo pentru a lua notițe

Dropbox & Google Drive Sync

• adnotări Auto-sincronizare înapoi la Dropbox sau Google Drive
• Pentru Dropbox, utilizarea de date este redusă la minimum prin încărcarea numai modificările pe care le faceți, nu întregul document

Manager fișiere

• Redenumiți, copia, muta sau șterge documentele și dosarele cu Xodo lui built-in manager de fișiere
• Fișierele recente pot fi accesate rapid, și se va deschide automat la ultima pagină vizitată
• Vizualizare grilă prezintă examinări în imagini reduse ale PDF-uri și acces ușor la dosar detalii

Annotate PDF-urilor cu altele

• Adăugați PDF la Xodo Connect și invita persoane pentru a vizualiza și adnota on-line în timp real
• Nu există descărcări sau necesare pentru înscrieri

Limbi disponibile:
Engleză, chineză, italiană, poloneză

Faceți o mai bună Xodo:

Ai o idee de a face Xodo chiar mai bine? Ne-ar plăcea să-l aud! Vă rugăm să adăugați ideea ta și vota altele aici: http://goo.gl/mE8lrv. interes comunitar joacă un rol important în modul în care ne-am prioritate funcțiile viitoare, așa că să ne spui ce este important pentru tine.
 
BETA PROGRAM

Doriți să încercați cele mai recente caracteristici, și de a ajuta orice probleme de fier înainte de actualizare merge de masă? Apoi se alăture programului beta Xodo: https://play.google.com/apps/testing/com.xodo.pdf.reader
 


Xodo | Transformarea modului în care funcționează lumea cu PDF-uri | [@]XodoPDF | http://www.xodo.com | http://www.xodo.com/legal

Xodo este alimentat de PDFTron | http://pdftron.com

Screenshot Xodo PDF Reader & Editor APK

 Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover Xodo PDF Reader & Editor APK Cover
4.5 stars based on 86239 reviews
website hit counter