Monday, March 19, 2018

 OnTimeAlarm  APK Download

OnTimeAlarm APK

79 from - 3.026 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: OnTimeAlarm
Author: GreatDragon.Kim
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 21 februarie 2018


Download OnTimeAlarm APK from GreatDragon.Kim last update 21 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la multikty[@]gmail.com Politica de confidențialitate Pyeongni-ro 85-gil, Seo-gu, Daegu, Rep. of KOREA

OnTimeAlarm [ontimealarm, ontimealert]

▶ [Exclude Battery Optimization Settings - OnTimeAlarm 5.4.0 or higher (Android 6.0 Marshmallow or higher)]
* Due to battery optimizations, please note that you may not be able to get on-time notifications after a few days, so please exclude battery-optimized notifications from battery optimizations.
https://goo.gl/4abufE

▶ [Status bar not displaying date notification]
* The latest phones have app notification settings, so the status bar date may not be visible.
* As a workaround, please locate the Notify Notices app on your Notifications by app setting and let me know and run the on time notification again.
* Samsung Phones (S7) Settings -> Notifications -> Notification -> Allow ON
* Set up the LG Phone (G4) -> Sound / Notification -> App Notice -> All -> Notification

* For Samsung phones with Android version earlier than 6.0, please refer to the following link.
https://goo.gl/Sny5HO

▶ Tested Smart Phone
* In case you can not work normally after a few days, please exclude the "OnTImeAlarm" app from the smartphone power saving function.
* SAMSUNG GALAXY S7(Android 7.0)
* LG Nexus 5x(Android 8.0)
* SAMSUNG GALAXY S5(Android 6.0)
* LG G4(Android 7.0)
* SAMSUNG GALAXY NEXUS(Android 4.3)

* Use this app if you look at senior citizens in mind, please introduce a lot of friends who around. ^ __ ^
* If you do not want to alarm all the time get a sharp alarm OFF toggle button.

* Permission related
- If the device ID and Call Information Rights are busy, and in order to establish a sound or vibration, any information not also transmitted / stored outside.
- Photo / media / file permissions do not even transmit / store any information to outside for seamless By the use of advertising module.

http://www.greatdragonkim.com
Have a happy day today.

* 12 noon Moment Moment promote additional or text / banner attached contact - email inquiry

- Very simple structure, one of the screen
- Digital Clock Home Screen Widget Support
- Weekday, weekend alarm times can be set separately
- When a baby voice every hour Korean, English female voice, English male voice, female voice Korean, Japanese female voice, Chinese female voice, a new sound (5 seconds), frog sound (5 seconds), sound waves and seagulls (5 seconds ) indicates that the dot in.
- Alarm time setting (set the desired time of 24 hours).
- Alarm volume setting (which led me to set the alarm volume, and then return to the original volume of media).
- Status bar notification duration setting support (cont., 10 sec., 60 sec.)
- Google Store Go menu.
- Additional Information menu on page app link.
- English Support
- Japanese support (Contributor: songchihun - Japan resident)
Chinese Support
- Incoming calls, alarm calls when you stop playing
- And if the phone is in silent mode (the default mode and not), the default setting is vibration, sound + vibration, sound, vibration, or silent / vibration alarm can be set to be on time to (select one of four)
(This unusual to vibration can be easily seen that sharp.)
- Select the alarm tone sounds when the alarm time preview current support set volume
- When the clock sharp digital clock to 20 seconds after the next screen will show the current time being automatically shut down. Has even touch the Exit button (optional)
- Ringer volume setting is good if you use a top breech.
Step 3 ringtone widget support (sound only, vibrate only use, using sound + vibration)
- If you use a headset, instead of the sharp notification sound or vibration does not inform selectable

▶ Developed/Distributed Apps
https://play.google.com/store/apps/developer?id=GreatDragon.Kim [Ontimealarm, ontimealert]

▶ [Excludere baterie Optimizare Settings - OnTimeAlarm 5.4.0 sau mai mare (Android 6.0 Marshmallow sau superior)]
* Din cauza de optimizare a bateriei, vă rugăm să rețineți că este posibil să nu fi capabil de a primi notificări la timp, după câteva zile, astfel încât vă rugăm să excludă notificările optimizate de la baterie de optimizare a bateriei.
https://goo.gl/4abufE

▶ [Bara de stare nu se afișează o notificare data]
* Cele mai recente telefoane au setările de notificare ale aplicației, astfel încât data bara de stare poate să nu fie vizibile.
* Ca soluție alternativă, găsiți aplicația Notificări Anunță-notificările prin setarea aplicației și să-mi spuneți și a alerga la notificare timp din nou.
* Samsung (S7) Setări -> Notificări -> notificare -> Permiteți ON
* Configurarea telefon LG (G4) -> Sunet / notificare -> App Observații -> Toate -> Notificare

* Pentru telefoanele Samsung cu Android versiunea mai devreme decât 6.0, vă rugăm să consultați link-ul următor.
https://goo.gl/Sny5HO

▶ Testat Smart Phone
* În cazul în care nu se poate lucra în mod normal, după câteva zile, vă rugăm să excludă „OnTImeAlarm“ aplicația din funcția de economisire a energiei smartphone.
* SAMSUNG GALAXY S7 (Android 7.0)
* LG Nexus 5x (Android 8.0)
* SAMSUNG GALAXY S5 (Android 6.0)
* LG G4 (Android 7.0)
* SAMSUNG GALAXY NEXUS (Android 4.3)

* Utilizați această aplicație dacă vă uitați la persoanele în vârstă în minte, vă rugăm să introducă o mulțime de prieteni care au în jur. ^ __ ^
* Dacă nu doriți să alarma tot timpul obține o alarmă bruscă OFF buton de comutare.

* Legate de permisiuni
- Dacă ID-ul dispozitivului și drepturile de informare de apel sunt ocupate, și pentru a stabili un sunet sau vibrații, orice informație nu, de asemenea, transmise / stocate în afara.
- Foto / media / permisiunile de fișiere nu chiar transmite / stoca orice informații din afara pentru fără sudură Prin utilizarea modulului de publicitate.

http://www.greatdragonkim.com
Au o zi fericită azi.

* Ora 12 Moment Moment promova suplimentare sau text / banner de contact atașat - anchetă de e-mail

- structură foarte simplă, unul dintre ecran
- Suport digital Ceas Acasă ecran widget
- ori de alarmă Weekday, weekend-ul poate fi setat separat
- Atunci când o voce copil la fiecare oră coreeană, voce feminină engleză, voce masculină engleză, voce de sex feminin coreeană, voce japoneză de sex feminin, voce feminină chineză, un sunet nou (5 secunde), sunet broasca (5 secunde), undele sonore și pescăruși (5 secunde) indică faptul că punctul din.
- setarea timpului de alarmă (setați ora dorită de 24 de ore).
- reglarea volumului de alarmă (care ma condus pentru a seta volumul alarmei, și apoi a reveni la volumul original al mass-media).
- suport setarea duratei de notificare bara de stare (.. Cont, 10 sec, 60 sec.)
- Meniul Google Store Go.
- Meniul Informații suplimentare pe link-ul pagina aplicației.
- Suport pentru limba engleză
- sprijin japonez (Contributor: songchihun - Japonia rezident)
Suport Chineză
- Apelurile primite, alarma apelurile atunci când opriți redarea
- Și dacă telefonul este în modul silențios (modul implicit și nu), setarea implicită este vibrație, sunet + vibrații, sunet, vibrații sau alarmă silențioasă / vibrație poate fi setat pentru a fi la timp pentru a (selectați unul din patru)
(Acest lucru neobișnuit la vibrații poate fi ușor de văzut că ascuțite.)
- Selectați tonul de alarmă sună atunci când volumul de previzualizare curent setat de sprijin timp de alarmă
- Când ceasul ceasul digital ascuțit la 20 de secunde după ce ecranul următor va afișa ora curentă fiind închide automat. Are chiar și atingeți butonul Ieșire (opțional)
- reglarea volumului soneriei este bun dacă utilizați un pelviana de top.
Pasul 3 ton de apel de sprijin widget (doar sunet, vibreze numai utilizarea, utilizarea sunetului + vibratii)
- Dacă utilizați un set de căști, în loc de sunet de notificare ascuțite sau vibrații nu informează selectabilă

▶ Dezvoltarea / Aplicații distribuite
https://play.google.com/store/apps/developer?id=GreatDragon.Kim

Screenshot OnTimeAlarm APK

 OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover OnTimeAlarm APK Cover
4.5 stars based on 88983 reviews
website hit counter