Saturday, February 24, 2018

 MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker  APK Download

MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK

87 from - 22 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker
Author: ANSE SYSTEMS LLC
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 ianuarie 2018


Download MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK from ANSE SYSTEMS LLC last update 6 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la ansesystems[@]gmail.com Politica de confidențialitate 2300 Beacon Hill Keller, Texas 76248 USA

MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker Track, and log your vehicles mileage with MilesforTax. Free 30 day trial. MilesforTax automatic auto mileage tracker records your vehicular mileage for business, charity, medical usage expense (for taxes) on your smart phone. Easy setup and use with simple controls designed for use in the vehicle at night or during the day.

If you use your vehicle for business, charity, personal medical, purposes MilesforTax provides a convenient hassle free, hands free method to automatically collect your mileage. MilesforTax offers several ways to automatically start and stop recording your mileage. Users can also enter mileage manually. Records fractional miles. All you have to do is install MilesforTax and open it once and all the functions are available.

MilesforTax works in the background even while you use for device for other purposes. MilesforTax will notify you when it starts/stops to let you know that it is working for you.

MilesforTax helps get the most out of what you worked so hard for by constantly sensing you environment and uses time tested battery efficient methods to sense your environment and this assure that you don’t miss drives.

When you drive your vehicle MilesforTax will:
- Automatically detects your vehicle speed and will start recording your mileage
- Can be started by detecting the Bluetooth if your device is paired with you vehicle.
- Record distances you traveled from your starting point to your ending point.
- Provide data about your drives when on MilesforTax screens
- Run as a background low so you can use your device for other tasks
MilesforTax Features:
- 4 Drive categories: business, charity medical or personal drives.
- Automated start/stop, and Automated Bluetooth start/stop
- Manual input or manual override or correction to drive data
- Manual start/stop options.
- Adjustable odometer
- Support OBD via compatible Bluetooth devices;
- Post drive/drive in-drive editing with graphical capability.
- On board report generation for documentation of your mileage.
- Export directly to files or Email, supports PDF, CSV for use other reporting systems
- Integrates with android to send professional looking reports.
- Up to three levels of PDF report detail.
- Automatic recordings include date, duration of drive, start and end locations
- Small footprint, low power (depends on the phone and MilesforTax settings)
- Cloud backup/recovery available.
- Can distinguish vehicles in reports by the type of sensor or VIN where available

Turn your forgotten mileage into cash and get the most out of your tax return. You deserve it. Every time you drive MilesforTax records your mileage in the background. Simple to use, automated, hand-off operation. 30 day free trial. MilesforTax is an end-to-end mileage tracker solution for recording and documenting mileage.

You will be surprised how many trips and miles go unreported each year!

Operating Requirements
GPS is used to operate MilesforTax. Your installed device must have a functional GPS and while operating in a vehicle the GPS must be able to receive data. Some vehicles have window treatments that shield of heat and also the GPS signal. Please use the trial period to evaluate if MilesforTax will work for you.

Network Requirements:
MilesforTax DOES NOT require data network to record mileage and can be used away from a data network. Some features such as address lookup and mapping may use network to acquire content.

Other Requirements:
Android 4.1+ through 8.1.
Needs either a valid email account or SMS enabled device/phone number

Options for Automation:
- Bluetooth pairing with the vehicles audio systems (with newer vehicles)
- Use Gps speed activation (built into MilesforTax)
- Inexpensive non-audio Bluetooth devices installed in the vehicle
- Connection to OBD

Your mileage log is yours, data is stored on your SD card, In app purchases - subscription for automated features after 30-day free trial. No Ads in this version. Track, și log vehicule kilometraj dvs. cu MilesforTax. Gratuit 30 zile proces. MilesforTax automată Tracker auto kilometraj înregistrează kilometraj vehicular pentru afaceri, caritate, cheltuieli de utilizare medicală (pentru taxe) pe telefon inteligent. Configurare ușoară și de utilizarea cu comenzi simple, concepute pentru a fi utilizate în vehicul pe timp de noapte sau în timpul zilei.

Dacă utilizați autovehiculul pentru afaceri, caritate, personal medical, în scopuri MilesforTax oferă un hassle convenabil liber, mâini libere metoda de a colecta automat kilometraj dumneavoastră. MilesforTax oferă mai multe moduri de a porni și opri înregistrarea în mod automat kilometraj. Utilizatorii pot introduce, de asemenea, kilometraj manual. Inregistreaza mile fracționare. Tot ce trebuie să faceți este să instalați MilesforTax și deschide-o dată și toate funcțiile sunt disponibile.

MilesforTax funcționează în fundal, chiar în timp ce utilizați pentru dispozitiv pentru alte scopuri. MilesforTax vă va notifica atunci când începe / se oprește pentru a vă înștiința că este de lucru pentru tine.

MilesforTax ajută profita la maximum de ceea ce ai muncit atât de mult de constant detectarea tine mediu și utilizează metode eficiente de timp testate de baterii pentru a sesiza mediul și acest lucru asigura că nu pierdeți unități.

Când conduci MilesforTax vehiculul dumneavoastră va:
- detectează automat viteza autovehiculului și va începe înregistrarea kilometraj dvs.
- Poate fi pornit prin detectarea Bluetooth dacă dispozitivul este asociat cu vehiculul dumneavoastră.
- distanțele parcurse de înregistrări pe punctul de pornire la punctul final.
- să furnizeze date despre unitățile dvs. atunci când pe ecranele MilesforTax
- Rulează ca nivelul de fundal, astfel încât să puteți utiliza dispozitivul pentru alte sarcini
Caracteristici MilesforTax:
4 categorii Drive -: afaceri, caritate unități medicale sau personale.
- Pornire automata / oprire, și automat Bluetooth start / stop
- Introducere manuală sau comandă manuală sau de corecție pentru a conduce date
- Manual de pornire / opțiuni opri.
- contor de parcurs reglabil
- Suport OBD prin intermediul dispozitivelor compatibile Bluetooth;
- post unitate / unitate în unitate de editare cu capacitate grafică.
- raport cu privire la bord generație pentru documentația de kilometraj dumneavoastră.
- Export direct la fișiere sau e-mail, suport PDF, CSV pentru utilizare alte sisteme de raportare
- Integreaza cu Android pentru a trimite rapoarte cu aspect profesional.
- Până la trei niveluri de raport PDF detalii.
- înregistrări automate includ data, durata de unitate, începe și locațiile de capăt
- Amprentă mică, de putere mică (depinde de telefon și setările MilesforTax)
- Cloud de backup / recuperare disponibile.
- Pot distinge vehicule în rapoartele de tipul de senzor sau numărul de identificare în cazul în care este disponibil

Întoarceți kilometraj uitat în numerar și pentru a obține maximum de întoarcere fiscale. O meriți. De fiecare dată când conduci MilesforTax înregistrează kilometraj dvs. în fundal. Simplu de utilizat, operare automat, manual off. 30 de zile de încercare gratuită. MilesforTax este o solutie tracker end-to-end kilometraj pentru înregistrarea și documentarea kilometraj.

Vei fi surprins de cât de multe călătorii și mile nereclamate în fiecare an!

Cerințe de funcționare
GPS-ul este folosit pentru a opera MilesforTax. Dispozitivul trebuie să aibă instalat un GPS funcțional și în timp ce funcționează într-un vehicul GPS trebuie să fie în măsură să primească date. Unele vehicule au tratamente de ferestre care scutul de căldură și, de asemenea, semnalul GPS. Vă rugăm să folosiți perioada de probă pentru a evalua dacă MilesforTax va lucra pentru tine.

Cerințe de rețea:
MilesforTax nu are nevoie de rețea de date pentru a înregistra kilometraj și poate fi utilizat la distanță de o rețea de date. Unele caracteristici, cum ar fi adresa de căutare și de cartografiere poate utiliza rețeaua de conținut pentru a dobândi.

Alte cerinte:
Android 4.1+ prin 8.1.
Necesită fie un cont de e-mail validă sau SMS activat dispozitiv numărul / telefon

Opțiuni pentru automatizare:
- împerecherea Bluetooth cu sistemele audio vehicule (cu vehicule mai noi)
- activarea vitezei Utilizați Gps (construit în MilesforTax)
- dispozitive Bluetooth necostisitoare non-audio instalate în vehicul
- Conectarea la OBD

Jurnalul dvs. de kilometraj este a ta, datele sunt stocate pe cardul SD, în achizițiile de aplicații - abonament pentru funcții automate după 30 de zile de încercare gratuită. Nu există anunțuri în această versiune.

Screenshot MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK

 MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK Cover MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK Cover MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK Cover MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK Cover MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK Cover MilesforTax: Automatic Auto Mileage Tracker APK Cover
4.5 stars based on 60742 reviews
website hit counter