Monday, February 19, 2018

 Homey - Chores and Allowance  APK Download

Homey - Chores and Allowance APK

74 from - 241 People

APPS and GAMES Download - Homey chores and allowance apk download latest version - Homey chores and allowance apk download version 317 - Homey chores and allowance 317 apk download apkplz - Homey chores and allowance v302 download apk from - Homey chores and allowance 317 apk free download - Download homey chores and allowance app latest apk - Homey chores and allowance 317 apk download latest - Homey app for chores rewards and allowance - Homey chores and allowance apk - Homey chores and rewards apk apkvariant
Title: Homey - Chores and Allowance
Author: HomeyLabs Inc
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 februarie 2018


Download Homey - Chores and Allowance APK from HomeyLabs Inc last update 16 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]homeyapp.net Politica de confidențialitate HomeyLabs Inc 88 Union Ave 2n Floor 38103 Memphis TN

Homey - Chores and Allowance The perfect app to teach your kids about money through completing chores and working towards goals.

Don’t listen to us, listen to those that fell in love with it.

“I love that the Homey not only encourages kids to develop a strong work ethic, but it teaches kids how money is earned, encourages long-term goal setting, instills real life financial skills, and connects the whole family with a fun approach to paid chores.” Crystal, MoneySavingMom

“Homey is a great organizational tool for families!” Best Apps for Kids

“Homey helps remind my children what jobs they haven’t done yet, so I don’t need to. It even inspires them to work a little harder to earn allowance. Better yet, they are learning to save up that allowance for a bigger reward.” Gloria, JugglingMother

“A picture says a thousand words. And with Homey, those words are “this is the chore you’re supposed to be doing right now.” Snap a photo of your kid’s unmade bed and send it to them with a deadline, and then they can send a photo back once it’s taken care of.” Fatherly

Features:
- set daily, weekly or monthly recurring or one time chores for the whole family
- set chores that are responsibilities and you won't pay for and jobs to teach kids how to earn money or rewards
- manage allowance and extra money rewards for each child
- transfer allowance to bank account (US only)
- track IOU
- add or remove funds from wallet
- set saving jars with financial goals
- kids learn to manage funds for each of their goals
- Homey syncs across all devices in the household

SHOW KIDS HOW MONEY IS EARNED
With Homey you can pay kids commissions based on chores they do around the house like taking out the trash, cleaning their room, or mowing the grass. And you can also set responsibilities that are required to teach kids that everyone needs to contribute to the household.

SUPPORT LONG-TERM GOALS AND SAVING
Teach kids delayed gratification and financial responsibility by providing them with incentives that differ in value. With Homey kids learn they need to work longer or harder to earn more.

TEACH REAL LIFE FINANCIAL SKILLS
Homey enables you to transfer allowance and money kids earn directly to their savings or checking account or tracks the money as IOU and pay it out in cash. This way you can teach your child how banking works, they can accumulate interests on their savings and you can be sure that their money will stay safe.

By subscribing to Homey Premium or Homey Unlimited you'll get access to other great features like:
Connecting your bank account and safely transferring allowance and chore money directly to your child's savings account.
Multiple saving jars for each child.
Adding or deducting money from the wallet.
Customizable permissions.

• You can subscribe on a month-to-month ($3.99 or $6.99) or yearly ($29.99 or $49.99) basis.
• The payment will be charged to your Google Play when you confirm the purchase.
• The subscription automatically renews for the same price and duration period as the original monthly/yearly plan unless canceled at least 24-hours before the end of the current period.
• Free trial automatically converts to a paid subscription unless canceled at least 24-hours before the end of the trial period. From that point onwards, subscription automatically renews unless canceled at least 24-hours before the end of the current period.
• You can cancel the subscription or the free trial anytime via the subscription setting through your Google Play Store app: Open the Google Play Store. Tap Menu, Account,Subscriptions. Find the subscription you want to cancel. Tap Cancel. Do it at least 24 hours before the end of the free trial or subscription period to avoid being charged. Learn more: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
• Any unused portion of a free trial period will be forfeited when the user purchases a subscription.

Terms and Conditions: http://www.homeyapp.net/homey-terms-conditions/ Aplicația perfectă pentru a învăța copiii despre bani prin completarea și treburi de lucru spre obiective.

Nu asculta la noi, pentru a asculta pe cei care au căzut în dragoste cu ea.

„Îmi place că Homey nu numai încurajează copiii să dezvolte o etică de muncă, dar învață copiii cum este câștigat bani, încurajează stabilirea obiectivelor pe termen lung, insuflă abilitățile financiare din viața reală, și se conectează întreaga familie cu o abordare distractiv de a plătit treburi.“Crystal, MoneySavingMom

„Homey este un instrument de organizare excelentă pentru familii!“ Cele mai bune aplicații pentru copii

„Homey ajuta amintesc copiii mei ce locuri de muncă în care nu au făcut încă, așa că nu trebuie să. Ea chiar și inspiră-i să lucreze un pic mai greu pentru a câștiga alocația. Mai bine, ei învață să economisi că alocația pentru o recompensă mai mare.“Gloria, JugglingMother

„O imagine spune o mie de cuvinte. Și cu Homey, aceste cuvinte sunt „acest lucru este corvoada că ar trebui să faci chiar acum.“ Fotografiați pat nefăcut copilul tău și trimite-l la ei cu un termen, iar apoi ei pot trimite o fotografie o dată înapoi este luate de îngrijire.“părintească

Caracteristici:
- set de zi cu zi, treburile recurente sau o singură dată pe săptămână sau lunar pentru întreaga familie
- treburi set care sunt responsabilitățile și nu va plăti pentru locuri de muncă și să învețe copiii cum sa castigi bani sau recompense
- să gestioneze alocație și bani în plus recompense pentru fiecare copil
- indemnizația de transfer în contul bancar (numai în SUA)
- IOU track
- adăuga sau elimina fonduri din portofel
- borcane de economisire set cu obiective financiare
- copiii învață să gestioneze fonduri pentru fiecare dintre obiectivele lor
- sincronizărilor Homey pe toate dispozitivele din gospodărie

KIDS SHOW CUM BANI SE Earned
Cu Homey poți plăti comisioane copii în funcție de treburile pe care le fac în jurul casei ca a lua gunoiul, de curățare camera lor, sau cosit iarba. Și puteți seta, de asemenea, responsabilitățile care sunt necesare pentru a preda copiilor care toată lumea trebuie să contribuie la gospodărie.

SPRIJIN GOLURI PE TERMEN LUNG ȘI SALVAREA
Invatati copii întârziate gratificare și responsabilitatea financiară, oferindu-le stimulente care diferă în valoare. Cu copiii care au nevoie să învețe Homey să lucreze mai mult sau mai greu pentru a câștiga mai mult.

TEACH COMPETENȚE FINANCIARE REAL LIFE
Homey vă permite să transfere alocația și bani pentru copii câștiga în mod direct la economiile lor sau cont de verificare sau de piese de bani ca IOU și să plătească-l în numerar. În acest fel puteți învăța copilul cum funcționează bancar, acestea se pot acumula interese pe economiile lor și puteți fi siguri că banii lor vor rămâne în condiții de siguranță.

Prin abonarea la Homey Premium sau Homey nelimitat veți avea acces la alte caracteristici extraordinare precum:
Conectarea contului bancar și în condiții de siguranță transferul de certificate și de bani corvoada direct în contul de economii copilului.
borcane de economisire multiple pentru fiecare copil.
Adăugarea sau deducerea bani din portofel.
permisiuni personalizabile.

• Vă puteți înscrie pe o lună la lună (3,99 $ sau $ 6,99) sau anual (29.99 $ sau $ 49.99) bază.
• Plata se va debita Google Play atunci când confirmați achiziția.
• Abonamentul reînnoiește automat pentru aceeași perioadă de preț și durata ca planul anual / lunar original, cu excepția cazului anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente.
• Versiunea de încercare gratuită convertește în mod automat la un abonament plătit cu excepția cazului anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei de probă. Începând cu acel moment, abonament reînnoiește automat, cu excepția cazului anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente.
• Puteți anula abonamentul sau proces gratuit, oricând prin setarea prin aplicația Magazin Google Play abonamentul: Deschideți Magazinul Google Play. Apăsați Meniu, Cont, Abonamente. Găsiți abonamentul pe care doriți să o anulați. Atingeți Anulare. Fa-o cu cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei de încercare sau un abonament gratuit perioada pentru a evita plata. Aflați mai multe: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
• Orice parte neutilizată a perioadei de încercare vor fi pierdute atunci când utilizatorul cumpără un abonament.

Termeni și condiții: http://www.homeyapp.net/homey-terms-conditions/

Screenshot Homey - Chores and Allowance APK

 Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover Homey - Chores and Allowance APK Cover
download homey chores and allowance apk comhomeyapp free all latest and older versions download homey chores and allowance apk latest version 317 for android app developed by homeylabs inc under category app file size 121 mb homey chores and allowance 317 apk for android comhomeyapp created by domdom doo in productivity apps wouldnt even let me open it without allowing access to my photos even with the developer response i still give apps one star if they force you to give permission the perfect app to teach your kids about money through completing chores and working towards goals dont listen to us listen to those that fell in love with it download latest homey chores and allowance app apk 322 by homeylabs inc google play apk obb android market the perfect app to teach your kids about homey chores and allowance apk latest version for android is now available in apkfilez and ready for download apk version 317; file name comhomeyappapk watch your kids learn about money through completing chores and working towards goals homey connects the whole family and makes chore management simple homey chores and allowance apk 322 by homeylabs inc apk obb the download homey chores and rewards apk 320 and old version history apks for android manage chores allowance and rewards in one app that connects the whole family4.5 stars based on 16509 reviews
website hit counter