Wednesday, February 21, 2018

 Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider  APK Download

Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider APK

88 from - 29.281 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider
Author: TRIGTECH (AppLock,Hide apps,Parallel accounts)
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 februarie 2018


Download Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider APK from TRIGTECH (AppLock,Hide apps,Parallel accounts) last update 6 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]trigtech.me Politica de confidențialitate

Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider Do you want to hide your social & dating apps? Try Privacy Hider!

With Privacy Hider, you can hide your frequently used social & dating apps, meanwhile it also can help you hide their popup notifications.

Privacy Hider can hide apps from your launcher, recent apps list, app management in system settings. Moreover, Privacy Hider provides multiple solutions for privacy protection, enabling you to run multiple accounts at the same time with two cloned apps, hide pictures and so on.

Features:

★Hide App - Protect user privacy, hide apps on your device, like WhatsApp, etc.

•Hide Apps from local space: Hide the installed Apps you want to keep secret. Create a safe space to secure sensitive information of the hidden apps.
•Safe space for new Apps: You can hide a new app by installing from Google Play.
•Erase trace in recent : The hidden Apps will not be shown in “recent Apps list”
•Manage notifications: The notifications of hidden Apps can be chosen not to display in the status bar
•Mock Notification: You can mock app notifications as other notifications

★Cover Privacy Hider
You can use Cover Privacy Hider, Privacy Hider will not be seen on your launcher, you can access it through a disguised calculator. Once you exit Privacy Hider, it will turn to the calculator interface to lock again, and keep working as a calculator.

★Clone App - Log in to multi accounts of social networking apps at the same time on one device, like Facebook, etc.

•Run multi-accounts at the same time on one device, receive both notifications without interference.
•Manage notifications: The notifications of cloned Apps can be chosen not to display in the status bar
•Mock Notification: You can mock app notifications as other notifications

★Hide Pictures

•Protect your secret pictures, avoid embarrassing situation that other people find them accidentally.

★Private Browser
•You can surf private websites safely and save your favorite sites in Privacy Hider.
•Private Browser will protect your privacy data and offer you real private browsing experience.

★AppLock in Privacy Hider

•Set password, lock your apps in Privacy Hider.

FAQ:
1. How to hide apps completely?
The apps you create in Privacy Hider are independent of the system. To completely hide apps, you can uninstall it in your phone system, or later opening this app in Privacy Hider to choose to uninstall from system.

2. Why does Privacy Hider request so much access permissions?
Privacy Hider creates a virtualized environment to hide apps, so it requires necessary permissions to ensure normal operation.

3. Why does Privacy Hider take up larger storage, traffic and battery consumption relatively?
The used storage, flow and power calculated under Privacy Hider are consumed by the hidden Apps and cloned Apps.

4. We strongly suggest you not to uninstall Privacy Hider.
If Privacy Hider gets uninstalled, all your data in Privacy Hider and the apps being used in Privacy Hider will be cleared together. We strongly recommend you to enable Prevent Uninstallation to avoid any accidental uninstallation, go to “Sidebar-Prevent Uninstallation-Enable”. Even enabled, you can still uninstall Privacy Hider in Prevent Uninstallation.


Emergency Contact:
If you spot any emergency problem that can not be resolved, please contact us via Facebook or Facebook Messenger by searching "[@]privatemeapps", and we will get back to you as soon as possible.

Facebook Page Link: https://www.facebook.com/privatemeapps/ Doriți să ascundeți aplicațiile sociale & matrimoniale? Încercați Hider de confidențialitate!

Cu Hider de confidențialitate, vă puteți ascunde aplicațiile sociale și de întâlniri utilizate în mod frecvent, între timp, de asemenea, vă poate ajuta să ascundeți notificările pop-up.

Hider de confidențialitate poate ascunde aplicațiile din lansatorul, lista de aplicații recente, managementul aplicației în setările de sistem. Mai mult decât atât, Hider de confidențialitate oferă soluții multiple de protecție a vieții private, permițându-vă să ruleze mai multe conturi simultan cu două aplicații clonate, ascunde imagini și așa mai departe.

Caracteristici:

★ Ascunde App - proteja confidențialitatea utilizatorilor, ascunde aplicații de pe dispozitiv, cum ar fi WhatsApp, etc.

• Ascundeți aplicațiile din spațiu locale: Ascundeți aplicațiile instalate pe care doriți să le păstrați secrete. Crearea unui spațiu sigur pentru a asigura informații sensibile dintre aplicațiile ascunse.
• spațiu sigur pentru noi aplicații: Puteți ascunde o aplicație nouă prin instalarea de pe Google Play.
• Ștergeți în urmă recente: Cele aplicații ascunse nu vor fi afișate în „lista de aplicații recente“
• Gestionarea notificărilor: Notificările de aplicații ascunse pot fi alese să nu se afișeze în bara de stare
• Notificare Mock: Puteți bate joc de notificări de aplicații ca și alte notificări

★ Cover Hider de confidențialitate
Puteți utiliza Cover Hider de confidențialitate, Hider de confidențialitate nu va fi văzut pe lansator, îl puteți accesa printr-un calculator camuflat. După ce ieși din Hider de confidențialitate, aceasta va apela la interfața de calculator pentru a bloca din nou, și să păstreze de lucru ca un calculator.

★ Clone App - Autentificați-vă în conturi multiple de aplicații de rețele sociale, în același timp, pe un singur dispozitiv, cum ar fi Facebook, etc.

• Executați multi-conturi în același timp, pe un singur dispozitiv, primesc ambele notificări, fără interferențe.
• Gestionarea notificărilor: Notificările de aplicații clonate pot fi alese să nu se afișeze în bara de stare
• Notificare Mock: Puteți bate joc de notificări de aplicații ca și alte notificări

★ Ascunde Fotografii

• Protejați imaginile secrete, pentru a evita situația jenantă pe care alte persoane le găsesc în mod accidental.

★ Browser Privat
• Puteți naviga pe site-uri private, în condiții de siguranță și de a salva site-urile preferate în Hider de confidențialitate.
• Browser privată va proteja datele de confidențialitate și vă oferă o experiență reală de navigare privată.

★ AppLock în Hider de confidențialitate

• Setare parolă, blocare în aplicațiile Hider de confidențialitate.

FAQ:
1. Cum de a ascunde aplicații complet?
Aplicațiile pe care le creați în Hider confidențialitate sunt independente de sistem. Pentru a ascunde aplicații, puteți dezinstala în sistemul de telefon, sau mai târziu deschiderea acestei aplicații în Hider de confidențialitate pentru a alege să dezinstalarea din sistem.

2. De ce confidențialitate cerere Hider permisiunile de acces la atât de mult?
Hider de confidențialitate creează un mediu virtualizat pentru a ascunde aplicații, astfel încât este nevoie de permisiunile necesare pentru a asigura funcționarea normală.

3. De ce Hider de confidențialitate ocupă de stocare, de trafic și consum de baterie mai mare relativ?
Depozitarea utilizat, debit și putere calculată conform Hider de confidențialitate sunt consumate de către aplicațiile ascunse și aplicații clonate.

4. Vă recomandăm să nu dezinstala Hider de confidențialitate.
Dacă Hider de confidențialitate devine dezinstalat, toate datele în confidențialitate Hider și aplicațiile utilizate în Hider de confidențialitate vor fi șterse împreună. Vă recomandăm insistent să activați preveni Uninstallation pentru a evita orice accidentală dezinstalării, du-te la „Sidebar-Împiedicați-Uninstallation Enable“. Chiar și activat, poți dezinstala încă Hider de confidențialitate în Prevent Uninstallation.


Contact de urgență:
Dacă la fața locului orice problemă de urgență, care nu poate fi rezolvată, vă rugăm să ne contactați prin intermediul Facebook sau Facebook Messenger prin căutarea „[@]privatemeapps“, și vom ajunge înapoi la tine cât mai curând posibil.

Pagina de Facebook Link: https://www.facebook.com/privatemeapps/

Screenshot Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider APK

 Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider APK Cover Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider APK Cover Hide App, Private Dating, Safe Chat - PrivacyHider APK Cover
4.5 stars based on 19372 reviews
website hit counter