Thursday, March 22, 2018

 GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook  APK Download

GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK

89 from - 7.029 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook
Author: Back to Panda - Text adventure games
Latest Version: 4.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 noiembrie 2017


Download GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK from Back to Panda - Text adventure games last update 15 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]backtopanda.com Politica de confidențialitate 1130 Vienna Hietzinger Kai 143 Austria

GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook ✓ Chat like "Choose your own adventure" game with 6 skill mini games!
✓ Choose your path in this text adventure! Infinite choices!
✓ Play minigames, improve skills of the gamebook!
✓ YOU are the decision maker as a GOD of this interactive fantasy!

GOD OF MAGIC is an interactive fantasy chat app and text adventure, where YOU are the decision maker of the stories. Roleplay games, chat, play minigames and finish the stories of the gamebook as a GOD of this fantasy world! Choose your own adventure. Keep chatting with a young wizard trapped on a mystery island, make decision after decision through the chat, make sure they are good choices! Be part of an interactive fiction like never before!

Don’t miss out on the most unique fantasy sorcery gamebook, a new kind of roleplay chat!

Download now!

✓ Not satisfied with your decision? Choose your own adventure. Jump back to a previous location and continue the chat story from there!
✓ Interactive fiction, chat, sorcery & roleplay games!
✓ 1 gamebook, 4 minigames, 1 main chat story, 3 extra chat stories and more to come!
✓ Use the interactive map of the fantasy world to see your progress!
✓ Ride a phoenix! Or you want to battle the phoenix? It’s your decision, you are the reader in this old school choices text adventure, interactive fiction.
✓ Play offline!

These fantasy chat stories are full of exploration and danger, so as decision maker, you are responsible for the results. Choose your path carefully! As one of the best roleplay games, sorcery text adventure gamebook, GOD OF MAGIC is full of chatting and funny, exciting stories that are in a colorful fantasy world. Roleplay chat as a GOD! Choose your own adventure. Are you good or are you evil?

A chronicle told by roleplay chat. Shape the story, choose your path via chatting, play the most unique interactive fiction! Discover the secrets and history, sorcery of this rich fantasy world, chat with choices and guide other characters!

As decision maker, the fate of a whole world is in YOUR hands!

Can you chat your way through to saving the world of the text adventure? But this chatting game is so much more, and you need more skills than chatting. You have to overcome obstacles, defeat enemies, solve riddles by playing minigames and upgrading skills like Lock picking, Spell casting, Dexterity and Logic. Amazing roleplay experience! Can you protect the world? There are already 4 roleplay stories in this text adventure, and more are on the way!

Roleplay chat, discover the stories, secrets and easter eggs of the chat app!
Protect the wizard kid, his fate is in YOUR hands!
Every decision, choices you make influences the chat stories. Last day on earth. How good a decision maker can you be? Hidden treasures or certain death? Choose your own adventure.
Ready to play this text adventure chatting game? Wander on the island by chatting and choosing locations, discovering paths of the stories.
Continue the chat story on different branches! You are more than a reader, you are a decision maker and a god, who is casting fireballs, exploring dungeons, taming dragons, riding phoenixes, sorcery shaping the chat app story.

Roleplay chat stories have never been this fun before!

A chat app to play together, the best chat stories, roleplay games for kids!

The story is free to play the whole way without blockers.

You find delight in rpg fiction based on a myth? You like sorcery, fire, a wizard in a fantasy rpg? Want to roleplay as a god? In this episode of God of Magic, an interactive novel, YOU are the decision maker, the finder of the best path, the finder of a happy end!

The game is like a library with more than one story, so you can be reading, interact, chat and roleplay for a long time. And even more episodes are coming, for your delight, so the library and the myth of God of Magic grows! It’s more than a novel, more than just reading: the graphic mission is not a straight line. The life of a wizard is in your hands choice after choice! ✓ Chat ca „Alegeți propria aventura“ joc cu 6 îndemânare mini-jocuri!
✓ alege calea ta în această aventură de text! Alternative infinit!
✓ Joaca minijocuri, pentru a îmbunătăți abilitățile de gamebook!
✓ TU esti factorul de decizie ca un zeu al acestei fantezie interactiv!

DUMNEZEU Magic este o aplicație interactivă fantezie de chat și text de aventură, în cazul în care sunt factorul de decizie al poveștilor. Roleplay jocuri, chat, joacă mini-jocuri și să termin poveștile gamebook ca un zeu al acestei lumi fantezie! Alegeți propria aventură. Păstrați chat cu un expert tânăr prins pe o insulă misterioasă, ia o decizie după decizie prin intermediul chat, asigurați-vă că acestea sunt alegeri bune! Parte dintr-o ficțiune interactivă ca niciodată înainte!

Nu ratați cele mai unic fantezie vrăjitorie gamebook, un nou tip de roleplay de chat!

Descarcă acum!

✓ nu este mulțumit cu decizia ta? Alegeți propria aventură. Salt înapoi la o locație anterioară și să continue povestea de chat de acolo!
✓ ficțiune interactivă, chat, vrăjitoria & Roleplay jocuri!
✓ 1 gamebook, 4 minijocuri, 1 poveste principală de chat, 3 povești de chat suplimentare și mai mult pentru a veni!
✓ Utilizați harta interactivă a lumii fantezie pentru a vedea progresul!
✓ Ride un phoenix! Sau doriți să lupte cu Phoenix? Este decizia ta, ești cititorul în acest vechi alegeri școală aventura de text, ficțiune interactiv.
✓ Joaca online!

Aceste povești sunt pline de fantezie de chat de explorare și de pericol, pentru decident, sunteți responsabil pentru rezultatele. Alege calea ta cu atenție! Ca unul dintre cele mai bune jocuri roleplay, vrăjitoria aventura text gamebook, DUMNEZEU Magiei este plin de chat și povestiri amuzante, interesante, care sunt într-o lume fantastică plină de culoare. Roleplay chat-ul ca DUMNEZEU! Alegeți propria aventură. Ești bun sau ești rău?

O cronică a spus de roleplay de chat. Forma poveste, alege calea prin intermediul chat, juca ficțiune interactiv cel mai unic! Descopera secretele și istoria, vrăjitorie acestei lumi bogate fantezie, chat cu opțiuni și ghid alte caractere!

Ca factor de decizie, soarta unei lumi întregi este în mâinile tale!

Poți discuta drum prin a salva lumea de aventura text? Dar acest joc de chat este atât de mult mai mult, și aveți nevoie de mai multe abilități decât chat. Trebuie să depășească obstacolele, învinge dușmanii, rezolva ghicitori jucând Minigames și îmbunătățirea nivelului de calificare cum ar fi de blocare cules, ortografiei turnare, dexteritate si logica. Experiența roleplay uimitoare! Poți proteja lumea? Există deja 4 povești roleplay în această aventură text și multe altele sunt pe drum!

Roleplay chat-ul, de a descoperi poveștile, secretele și ouălor de Paști ale aplicației de chat!
Protejați copilul expertul, soarta lui este în mâinile tale!
Fiecare decizie, alegerile pe care le face influente poveștile de chat. Ultima zi pe pământ. Cât de bun este un factor de decizie poate fi? comori ascunse sau moarte sigură? Alegeți propria aventură.
Gata pentru a juca acest text joc de aventură chat? Plimbați pe insula de pe chat și alegerea de locații, descoperind căi de povești.
Continuă povestea de chat pe diferite ramuri! Ești mai mult decât un cititor, esti un factor de decizie și un zeu, care este turnarea mingi de foc, explorarea dungeons, îmblânzire dragoni, echitatie phoenixes, vrăjitoria modelarea povestea aplicație de chat.

povestiri Roleplay de chat nu au fost niciodată acest distractiv înainte!

O aplicație de chat pentru a juca împreună, cele mai bune povești de chat, roleplay jocuri pentru copii!

Povestea este liber să joace tot drumul, fără blocante.

Tu desfătarea RPG ficțiune bazată pe un mit? Iti place vrăjitoria, foc, un expert într-un RPG fantezie? Vrei să roleplay ca un zeu? În acest episod al lui Dumnezeu Magic, un roman interactiv, TU esti factorul de decizie, vizor de cea mai buna cale, vizor de un final fericit!

Jocul este ca o bibliotecă cu mai mult de o poveste, astfel încât să puteți citi, de a interacționa, chat și roleplay pentru o lungă perioadă de timp. Și chiar mai multe episoade vin, pentru deliciul dumneavoastră, astfel încât biblioteca și mitul lui Dumnezeu Magic crește! Este mai mult decât un roman, mai mult decât doar de lectură: misiunea grafica nu este o linie dreaptă. Viața unui vrăjitor este în mâinile după alegerea ta alegere!

Screenshot GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK

 GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover GOD OF MAGIC - Choose your own adventure gamebook APK Cover
4.5 stars based on 57614 reviews
website hit counter