Thursday, March 22, 2018

 Evernote – Take Notes, Plan, Organize  APK Download

Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK

91 from - 1.480.866 People

APPS and GAMES Download - 15 tips for better weekly meal planning kitchn - 7 steps to effective feedback connected principals - Mcleodgaming - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - 2016 01 22 europe program5s diary - 2016 01 21 - Switching to the iphone part three everything i hate - Content marketing tools the ultimate list for beginners - Download updatestar updatestar -
Title: Evernote – Take Notes, Plan, Organize
Author: Evernote Corporation
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 19 martie 2018


Download Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK from Evernote Corporation last update 19 martie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la appstore-evernote-android[@]evernote.com Politica de confidențialitate 305 Walnut Street Redwood City, CA 94063

Evernote – Take Notes, Plan, Organize "Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote" – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag

---

*GET ORGANIZED*
Evernote gives you the tools you need to keep your work effortlessly organized:
• Write, collect and capture ideas as searchable notes, notebooks, checklists and to-do lists
• Take notes in a variety of formats, including: text, sketches, photos, audio, video, PDFs, web clippings and more
• Use camera capture to easily scan and comment on pieces of paper, including printed documents, business cards, handwriting and sketches
• Attach Microsoft Office docs, PDFs and photos
• Organize your receipts, bills and invoices
• Use Evernote as a digital notepad and easy-to-format word processor for all your thoughts as they come

*SYNC ANYWHERE*
Evernote gives you the ability to sync and comment on content across all devices:
• Sync everything automatically across any computer, phone or tablet
• Start your task working on one device and continue on another without ever missing a beat

*SHARE YOUR IDEAS*
Evernote gives you the tools to share, discuss and collaborate productively with others:
• Create, share and discuss with the people who help get your work done, all in one app
• Search within pictures and annotate images to give quick feedback
• Get inspired and brainstorm creative ideas with your team by working collaboratively in the same documents

*EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE*
• Make personal checklists to keep your thoughts organized
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists
• Gather, capture and store every thought you need to stay productive
• Plan events such as holidays, weddings or parties

*EVERNOTE IN BUSINESS*
• Create agendas, write memos and craft presentations
• Annotate documents with comments and thoughts during team meetings, then share with colleagues
• Get your projects underway faster and maximize productivity by letting multiple participants access and work on different aspects alongside each other

*EVERNOTE IN EDUCATION*
• Keep up with lecture notes so you don’t miss a vital thought
• Clip and highlight articles from the web for academic research
• Access and highlight searchable documents
• Plan and collaborate for better academic group work
• Discuss and annotate notes and drafts

*HOME SCREEN WIDGET*
Access Evernote easier and faster using the Home screen widget
• 1×1 widget - Need to quickly get to a note, capture something on camera, or search? Pull your favorite feature out of the app into a single icon to give you instant access
• 4×1 Action bar - Select from 11 different actions to create your personal choice of shortcuts
• 4×2 List widget - Shortcuts to key actions of your choosing as well as a list of notes. The type of note is up to you. Designate a specific notebook, use recent notes to get back into what you were just editing, or populate it with your reminders to stay aware of your to-dos

---

Also available from Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - The ultimate workspace.
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards
• Show notes as presentations, instantly
$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your subscriptions in Account Settings. „Folosește Evernote ca locul pe care îl pune totul ... Nu te întreba ce dispozitiv este pe-e în Evernote“ - The New York Times

„Când vine vorba de a lua tot felul de note și de lucru mult mai eficient, Evernote este un instrument indispensabil.“ - PC Mag

---

*ORGANIZEAZA-TE*
Evernote vă oferă instrumentele de care aveți nevoie pentru a păstra munca organizat fără efort:
• Scrieți, să colecteze și să captureze idei ca note pot fi căutate, notebook-uri, liste de control și liste de rezolvat
• Note într-o varietate de formate, inclusiv: text, schițe, fotografii, audio, video, PDF-uri, decupaje Web și multe altele
• Utilizați camera foto de captare pentru a scana cu ușurință și să comenteze pe bucăți de hârtie, inclusiv documente tipărite, cărți de vizită, scrierii de mână și schițe
• Atașați Microsoft Office docs, PDF-uri și fotografii
• Organizați chitanțe, facturi și facturi
• Utilizați Evernote ca un blocnotes digital și procesor ușor de format Word pentru toate gândurile tale, deoarece acestea vin

* ORIUNDE SYNC *
Evernote vă oferă posibilitatea de a sincroniza și comenta conținutul de pe toate dispozitivele:
• totul sincroniza automat pe orice computer, telefon sau tabletă
• Porniți sarcina dvs. de lucru pe un singur dispozitiv și să continue pe un alt fără a pierde vreodată un beat

* Împărtășiți ideile *
Evernote vă oferă instrumentele necesare pentru a partaja, discuta și colabora productiv cu alții:
• Crearea, și să discutăm cu oamenii care ajuta obține lucrul, toate într-o singură aplicație
• Căutați în imagini și adnota imagini pentru a le oferi feedback rapid
• Ia-inspirat și pentru a aduna idei creative cu echipa ta de lucru în colaborare în aceleași documente

* EVERNOTE în viața cotidiană *
• Asigurați-vă liste de control cu ​​caracter personal pentru a păstra gândurile organizate
• Setați memento-uri pentru a menține în partea de sus a activităților și de a scrie liste de rezolvat
• Adunați, captarea și stocarea în fiecare crezut că ai nevoie pentru a rămâne productiv
• Planifică evenimente, cum ar fi sărbători, nunți sau petreceri

* EVERNOTE IN AFACERI *
• Crearea agende, scrie memo-uri și prezentări de ambarcațiuni
• Adnotează documente cu comentarii și gânduri în timpul întâlnirilor de echipă, apoi partajați cu colegii
• Ia-proiectele dvs. în curs de desfășurare mai rapid și pentru a maximiza productivitatea prin permițându mai mulți participanți de acces și de lucru pe diferite aspecte alături de celelalte

* EVERNOTE ÎN EDUCAȚIE *
• ține pasul cu note de curs, astfel încât să nu pierdeți un gând vital
• Articole Clip și evidențiați de pe web pentru cercetare academică
• acces și evidențiați documentele căutate
• Planificarea și să colaboreze pentru o mai bună muncă grup academic
• Discutați și adnota note și proiecte

* HOME WIDGET * ECRAN
Accesul Evernote mai ușor și mai rapid folosind widget-ul ecranul de pornire
• 1 × 1 widget - Necesitatea de a ajunge rapid la o notă, captura ceva pe camera, sau căutați? Trageți caracteristica dvs. preferat din aplicația într-o singură pictogramă pentru a vă oferi acces instantaneu
• bara de 4 × 1 Acțiune - Selectați din 11 acțiuni diferite pentru a crea alegere personală de comenzi rapide
• 4 × 2 Lista widget - Comenzi rapide pentru acțiuni cheie alese de dvs., precum și o listă de note. Tipul de notă este de până la tine. Desemnați un notebook specific, utilizați note recente pentru a ajunge înapoi în ceea ce a fost doar de editare, sau popularea cu memento-uri dvs. să stați conștient de dumneavoastră să-DOS

---

De asemenea, disponibil de la Evernote:

EVERNOTE PREMIUM - final spațiul de lucru.
• 10 GB de încărcări noi în fiecare lună
• Număr nelimitat de dispozitive
• Accesați note și notebook-uri offline
• Salvați email-uri la Evernote
• Caută din documente de birou și atașamente
• Adnotează PDF-uri
• Scanați și cărți de vizită în format digital
• Afișați notele ca prezentări, instantaneu
$ 7,99 lunar, $ anual de 69.99

Pretul poate varia în funcție de locație. Abonamentele vor fi taxate de pe cartea de credit prin intermediul contului dvs. Google. Abonamentul se va reînnoi automat, cu excepția cazului în anulat cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente. Tu nu va fi capabil de a anula abonamentul odată activat. Gestionați abonamentele în Setările contului.

Screenshot Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK

 Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover Evernote – Take Notes, Plan, Organize APK Cover
what is meal planning what is meal planning its whatever way you organize yourself to cook a meal whether thats breakfast lunch or dinner ive recently come to embrace the idea that great principals and great teachers have at least three important habits in common they offer feedback effectively wanna win a 100 amazon egift card and more theres still one week left to enter our ms carrots stage builder rage builder contest for yeah jam fury u me sulky velky only 289 w free shipping brand new mower sulky velky for toro commercial mowers buy now and take advantage of our summer savings specials crack double take 4 5 2 1910 about vision solutions vision solutions is the premier provider of it software solutions designed to protect data and minimize downtime citiesprogrammes14s blog jul 07 2012 starcraft 2 download full game free download here the file contain virtual clonedrive for run iso installer and the i look at my phone it vibrates it asks for my password this is the single most annoying experience i have on a regular basis with the iphone x face id by david this map of content marketing tools will guide you through the many content marketing technologies and tools available to find the best for your needs download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software4.5 stars based on 56239 reviews
website hit counter