Wednesday, March 21, 2018

 DigiHUD Pro Speedometer  APK Download

DigiHUD Pro Speedometer APK

92 from - 2.672 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: DigiHUD Pro Speedometer
Author: James Moss
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 iunie 2017


Download DigiHUD Pro Speedometer APK from James Moss last update 16 iunie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la one[@]digihudpro.bulc.club Suite 43 Strawberry Lane Blackfordby DERBYSHIRE DE118AH United Kingdom

DigiHUD Pro Speedometer DigiHUD Pro Speedometer is a GPS based digital heads-up display (HUD) that shows and can record useful speed and distance information for your journey. Ideal if your vehicle speedo has died, you want to verify your vehicle speed or you just need to know your speed when cycling, running, flying, sailing etc.!

Although we strive to make all readings as accurate as possible they are only as accurate as your device's GPS sensor and should only be regarded as approximations.

* PLEASE ENSURE THAT DIGIHUD WORKS WITH YOUR DEVICE BEFORE PURCHASING THIS VERSION - (Link at the bottom of this description) *

Using DigiHUD Pro:
- Swipe the speed left or right to switch between Full, Lite and speed/map split view
- Swipe the speed up or down to switch between HUD (mirrored) and normal displays
- Tap the car icon to open Profiles
- Tap the Pin icon to save this location as a Pin. Long press to see your Pins
- Touch the trip counter to cycle through the three counters
- Long-press the speed unit to choose between MPH, KMH and KTS (also in the Menu)
- Long-pressing on a speed or trip value will reset it
- Long-press the red circle to start/stop logging
- When in window mode touch the DigiHUD Pro icon (top left of the window) for a menu to switch to the full screen app, pause, start/stop logging or exit
- All values can be reset by long-pressing "PAUSE RESET" (except Odometer reading in the Statistics popup).
- The screen will not turn off during long journeys and works in landscape or portrait mode.

Features:
Includes all DigiHUD Speedometer features plus:

* Lite Mode (speed only) - swipe the speed left
* Altitude, show clock seconds
* Multiple Speed Warnings - have as many as you like. Set a color, trigger speed, built-in/custom/no alert sound. Trigger on overspeed/underspeed (possibly one for the pilots)
* Set any background color
* Profiles - create profiles for different activities or modes of transport and keep all their settings and values separate
* Pins - save locations you visit. Navigate there or view them in Google Maps later
* Log your routes and export to .KML, .GPX and .CSV file formats, or open in Earth if installed
* Day/Night mode - choose a different color and brightness setting for day and night. Auto mode automatically switches at sunrise and sunset
* Edit speed and distance values, like odometer, trip and max
* Optional start/stop on power connected/disconnected
* Litespeed - switch to 'Lite mode' when you go over a chosen speed
* Speedtouch Lock - turn off all screen touch events over a chosen speed
* Elapsed time (tap the clock to switch, and again for the clock)
* Tap compass for simple compass, bearing and odometer (tap again for classic compass)
* Speed offset - adjust the displayed value by up to +/-20%
* Hide unlit number segments - make those empty digits less distracting
* Google Map view (swipe speed right)
* Choose the number of decimal places to show for values, up to two
* Speed can optionally be to one decimal place
* Compatible with Samsung's Multi-Window & LG's Dual-Window Modes

If you have any suggestions please email the address at the bottom of this listing.

*This application requires the use of the GPS receiver, which may increase battery usage.*

Privacy etc:
There never will be third-party Ads, however the app may tell you about other DigiHUD usage opportunities.
DigiHUD Pro uses an internet connection (if available) for the Google Map, address lookups and crash/analytics reporting. Please review Help within the app for more information.
It will work with no data or cell connection.

If you have any problems using DigiHUD Pro please check the FAQs or contact us. DigiHUD Pro Vitezometrul este un GPS pe bază de afișaj digital heads-up (HUD), care arată și poate înregistra viteza și distanța de informații utile pentru călătoria. Ideal în cazul în care vehiculul dumneavoastră Speedo a murit, doriți să verificați viteza vehiculului sau trebuie doar să știi viteza atunci când bicicleta, alergare, care zboară, navigatie, etc!

Deși ne străduim să facem toate citirile cât mai exacte posibil, acestea sunt doar la fel de precise ca senzorul GPS al dispozitivului și ar trebui să fie considerate doar ca aproximări.

* Asigurați-vă că DIGIHUD WORKS CU APARATUL ÎNAINTE DE CUMPĂRARE această versiune - (link la partea de jos a acestei descrieri) *

Utilizarea DigiHUD Pro:
- Glisează viteza de stânga sau spre dreapta pentru a comuta între Full, Lite și viteza / harta divizat vedere
- glisează de viteză sus sau în jos pentru a comuta între HUD (oglindit) și display-uri normale
- Atingeți pictograma masina pentru a deschide Profiluri
- Atingeți pictograma PIN pentru a salva această locație ca PIN. Apăsați lung pentru a vedea marcatorii
- Atingeți contorul excursie pentru a parcurge cele trei contoare
- Apăsați lung unitatea de viteză pentru a alege între MPH, KMH si KTS (de asemenea, în meniu)
- Dacă apăsați lung pe o valoare de viteză sau călătoria va reseta
- Apăsați lung cerc roșu pentru a porni / opri logare
- Când în modul fereastră atingeți Pro pictograma DigiHUD (stânga sus a ferestrei) pentru un meniu pentru a comuta la aplicația ecran complet, pauză, pornire / oprire de logare sau de ieșire
- Toate valorile pot fi resetate prin presare lung „RESET PAUZĂ“ (cu excepția Kilometrajul în fereastra pop-up Statistică).
- Ecranul nu se va opri în timpul călătoriilor de lungă durată și lucrări în modul peisaj sau portret.

Caracteristici:
Include toate caracteristicile DigiHUD Vitezometrul plus:

* Lite Mode (viteza numai) - glisați spre stânga de viteză
* Altitudine, secunde spectacol ceas
* Avertismente de viteză multiple - au ca de multe doriți. Setați o culoare, viteza de declanșare, built-in / personalizat / nici un sunet de alertă. Declanșare la supraviteza / underspeed (eventual, unul pentru piloți)
* Setați orice culoare de fundal
* Profile - crearea unor profile pentru diferite activități sau moduri de transport și să păstreze toate setările și valorile lor separat
* Pins - salva locațiile pe care le vizitați. Navigați acolo sau să le vizualizați în Hărți Google mai târziu
* Jurnal rute și de export către .KML, .GPX dumneavoastră și formate de fișier .csv, sau deschis în pământ, dacă este instalat
* Mod zi / noapte - pentru a alege o culoare și luminozitate altă setare pentru zi și noapte. Modul automat comută automat la răsărit și apus
* Editare de viteză și distanță valori, cum ar fi contorul de parcurs, călătoria și max
* Opțional de pornire / oprire la alimentare conectat / deconectat
* LiteSpeed ​​- comuta la „modul Lite“ când trece peste o viteză aleasă
* Speedtouch Lock - dezactiva toate evenimentele ecran tactil peste o viteză aleasă
* Timpul scurs (atingeți ceasul pentru a comuta, și din nou pentru ceas)
* Busolă Apăsați pentru busolă simplă, care poartă și kilometrajul (atingeți din nou pentru busolă clasic)
* Viteza de compensare - ajusta valoarea afișată cu până la +/- 20%
* Ascunde segmente numărul stinși - face aceste cifre goale distrage atenția
* Google Map vedere (viteza glisați spre dreapta)
* Alegeți numărul de zecimale pentru a arăta pentru valori, până la două
* Viteza poate fi, opțional, cu o zecimală
* Compatibil cu modurile Dual-Window Samsung Multi-Window & LG

Dacă aveți sugestii vă rugăm să adresa e-mail din partea de jos a acestei înregistrări.

* Această aplicație necesită utilizarea receptorului GPS, care poate crește consumul bateriei. *

Confidențialitate etc:
Nu va exista niciodată anunțurile terță parte, cu toate acestea, aplicația poate spune despre alte posibilități de utilizare DigiHUD.
DigiHUD Pro utilizează o conexiune la internet (dacă este disponibilă) pentru harta Google, adresa și crash căutările / analytics de raportare. Vă rugăm să consultați Ajutor în cadrul aplicației pentru mai multe informații.
Acesta va lucra cu nici o conexiune de date sau de celule.

Dacă aveți probleme cu utilizarea DigiHUD Pro vă rugăm să consultați întrebări frecvente sau contact href="http://bit.ly/2c0fFdz"> .

Screenshot DigiHUD Pro Speedometer APK

 DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover DigiHUD Pro Speedometer APK Cover
4.5 stars based on 10583 reviews
website hit counter