Sunday, March 25, 2018

 Blackjack Verite Games  APK Download

Blackjack Verite Games APK

83 from - 18 People

APPS and GAMES Download - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - Juja italia - Generare negli altri sentimenti positivi news il libro - - - - - - -
Title: Blackjack Verite Games
Author: QFIT (Norman Wattenberger)
Latest Version: 3.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 19 aprilie 2017


Download Blackjack Verite Games APK from QFIT (Norman Wattenberger) last update 19 aprilie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]qfit.com Politica de confidențialitate QFIT 100 United Nations Plaza New York, NY 10017

Blackjack Verite Games BV-G is a practice app for Blackjack and Spanish 21 basic strategy and card counting designed to operate on tablets and smartphones. The app is modeled after Casino Verite Blackjack, mentioned in 25 books. It is not possible on mobile devices to support all of the features of CV Blackjack implemented over the last 20 years. However, the app supports more functionality than all other Blackjack apps put together. Features include:

Realistic graphics – Screen space is not wasted on cartoonish graphics, like glowing tables. Useful graphics, cards, shoes and discard trays, are realistic, casino-style images. For example, there are 228 photo-realistic images of discard trays and shoes merged into a felt table.

Playing Strategies – The following strategies are included: Basic Strategy, High-Low, Halves, KO, Omega II, AOII, Red7, Zen, Hi-Opt I, Hi-Opt II, REKO, FELT, KISS-I, KISS-II, KISS-III, Spanish 21, Superfun 21, Expert, Silver Fox, and UBZ2. (Revere and Uston also available on request.) Complete index tables for each with mods for common rules are included from the books with permission. Unusual strategy deviations are supported, like: Hit with 4 or more cards or any 678 possible. You can also import strategies created with Casino Verite Windows software. Card counters can detail how they calculate counts. For advanced players, unbalanced truecounts and sidecounts are supported.

Betting Strategies – Card counters can also define a betting strategy.

Casino Database – A database of U.S. and Canadian casinos is included. Subscribers to CBJN may download monthly updates.

The Table – One, two, four and six seat tables are allowed in landscape mode. One or two seats in portrait. (Phones only support portrait for the table.) You can play one to six seats at once. You can also set computer players to randomly enter and leave the game.

Speeds – Dealer, computer player and payoff speeds can be changed.

Gestures – All decisions can be made with gestures or by tapping.

Standard Options – You can set number of decks, shuffling rules, the 18 common variations, cards face up or down, European rules, dealer hits or stands on soft 17, split to up to four hands, and table limits.

More variations – Unusual rules like double on three cards, redouble, triple down, double down rescue, player 22 counts as 21, 5, 6 and 7 card Charlie are supported.

Bonuses – 17 unusual bonuses and Blackjack variations are included.

Dealer actions – The dealer can be optionally set to peak under tens and/or aces, show burn cards, point out stupid plays, and make obvious plays.

Unusual games – Some games have unusual rules and some have side bets. The following new games are included:
Spanish 21, SuperFun 21, Blackjack Switch, Double Exposure, Over/Under 13, Royal Match, Lucky Ladies, 21+3, Big Slick, Bonanza Blackjack, Dare any Pair, Field of Gold, High Tie Bonus, Lucky Lucky, Match the Dealer, Red/Black, Pair Square, Perfect Pairs, Super 7s, and Sweet 16.

Custom games – You can also create and import and share custom games created with CV Blackjack.

Dealer errors – This is another attempt at casino realism and is important, particularly in newer casinos. When set, on occasion the dealer will make an error. You are tested to catch these errors.

Biases – Random play does not present you with difficult situations very often. Most of your time is wasted playing easy hands. The point of these options is to make better use of your practice time. You can set one of five types of biases, like increasing the times hands that you have incorrectly played in the past will appear.

Hole-carding - This advanced method of play is used when you happen to get a peek at the dealer downcard. A strategy is included by which your play is tested.

Statistics – Statistics are kept, errors logs are kept, and error counts are kept by hand.
We also have an online 540 page free book on Blackjack and the most active Blackjack forum on the web. BV-G este o aplicație practică pentru Blackjack și spaniolă 21 strategie de bază și a unui card de numărare proiectate pentru a funcționa pe tablete și smartphone-uri. Aplicația este modelat după Casino Verite Blackjack, menționat în 25 de cărți. Nu este posibil pe dispozitive mobile pentru a sprijini toate caracteristicile CV-ului de Blackjack puse în aplicare în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, aplicația suportă mai multă funcționalitate decât toate celelalte aplicații Blackjack puse împreună. Caracteristici includ:

grafică realistă - spațiu pe ecran nu este irosite pe grafica desene animate, cum ar fi tabele strălucitor. grafice utile, cărți, pantofi și tăvi se debaraseze, sunt, imagini realiste de tip cazinou. De exemplu, există 228 foto-realiste imagini de tăvi și pantofi de aruncare înapoi îmbinate într-un tabel de pâslă.

Playing Strategii - Următoarele strategii sunt incluse: Strategia de bază, High-Low, Jumătăți, KO, Omega II, AOII, Red7, Zen, Hi-Opt I, Hi-Opt II, REKO, pâsla, KISS-I, KISS-II , KISS-III, spaniolă 21, 21 SuperFun, Expert, Silver Fox și UBZ2. (Revere și Uston disponibile, de asemenea, la cerere.) Tabele index complet pentru fiecare cu mods pentru reguli comune sunt incluse din cărțile cu permisiune. deviațiile de strategie neobișnuite sunt suportate, cum ar fi: a lovit cu 4 sau mai multe cărți sau orice 678 posibile. De asemenea, puteți importa strategii create cu software-ul Casino Verite Windows. Contoare de card pot detalia modul în care acestea se calculează contează. Pentru jucătorii avansați, truecounts dezechilibrată și sidecounts sunt acceptate.

Strategii pariuri - contoare de carduri pot defini, de asemenea, o strategie de pariuri.

Cazino Baza de date - O bază de date de S.U.A. și cazinouri din Canada este inclus. Abonați la CBJN pot descărca actualizări lunare.

Tabelul - Unu, doi, patru și șase mese de scaune sunt permise în modul peisaj. Unul sau două locuri în portret. (Telefoane numai suport portret pentru masă.) Puteți juca unul până la șase locuri dintr-o dată. De asemenea, puteți seta jucători de calculator pentru a intra în mod aleatoriu și se lasă jocul.

Viteze - Dealer, jucător de calculator și viteze payoff pot fi schimbate.

Gesturile - Toate deciziile pot fi făcute cu gesturi sau prin atingere.

Opțiunile standard - Puteți seta numărul de punți, amestecare reguli, cele 18 comune variatii, cărți cu fața în sus sau în jos, normele europene, hit-uri dealer sau standuri pe moale 17, divizat până la patru mâini, și limite de masă.

Mai multe variante - reguli neobișnuite, cum ar dubla pe trei cărți, își intensifice, triplu în jos, dublu în jos de salvare, jucător 22 de capete de acuzare ca 21, 5, 6 și 7 carte de Charlie sunt acceptate.

Bonusuri - 17 bonusuri neobișnuite și variante de Blackjack sunt incluse.

Acțiuni de dealer - Dealer-ul poate fi opțional setat la vârf sub zeci și / sau de ași, carduri de arsură arată, sublinia piese stupide, și de a face piese de teatru evidente.

Jocuri neobișnuite - Unele jocuri au reguli neobișnuite, iar unele au pariurile secundare. Următoarele jocuri noi sunt incluse:
Spaniolă 21, SuperFun 21, Blackjack Switch, expunerea dublă, Peste / Sub 13, Royal Match, Doamnelor norocos, 21 + 3, Big Slick, Bonanza Blackjack, Dare orice pereche, domeniul de aur, de mare Tie Bonus, Lucky Lucky se potrivesc cu dealer, rosu / negru, pereche Square, Perechi perfecte, Super 7s și dulce 16.

Jocuri personalizate - De asemenea, puteți crea și de import și a cotei de jocuri personalizate, create cu CV-ul de Blackjack.

Erori de dealer - Aceasta este o altă încercare de realism cazino și este important, în special în cazinouri mai noi. Atunci când este setat, cu ocazia dealer-ul va face o eroare. Vă sunt testate pentru a prinde aceste erori.

Prejudecățile - Redarea aleatorie nu vă prezintă situații dificile de foarte multe ori. Cel mai mult timp este irosită de joc mâini ușor. Punctul de aceste opțiuni este de a face o mai bună utilizare a timpului practică. Aveți posibilitatea să setați una dintre cele cinci tipuri de prejudecăți, cum ar fi creșterea ori mâinile pe care le-ați jucat incorect în trecut, vor apărea.

Hole-cardare - Această metodă avansată de joc este utilizat atunci când se întâmplă pentru a obține o privire la downcard dealer. O strategie este inclusă prin care jocul este testat.

Statistici - Statisticile sunt păstrate, busteni erorile sunt păstrate, iar numărul de eroare sunt ținute de mână.
De asemenea, avem un 540 de pagini de carte gratuit online pe Blackjack si forum Blackjack cel mai activ pe web.

Screenshot Blackjack Verite Games APK

 Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover Blackjack Verite Games APK Cover
mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus sampdoria inter sampdoria inter 5 perisic e poker di icardi blucerchiati travoltisampdoria inter 5 poker icardi con gol di tacco apre perisic generare negli altri sentimenti positivi cosa capita quando i nostri sentimenti passano attraverso la nostra voce4.5 stars based on 60001 reviews
website hit counter